logo - Zruženie Orava   Konferencie  
       
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Inovácie v škole 2005

Motto konferencie: Tam , kde iní z reformami začínajú, my už kráčame !

V krásnom prostredí pod Kriváňom vo Vysokých Tatrách v Podbanskom sa v dňoch 18.-20. novembra 2005 konal už v poradí 6. ročník konferencie - Inovácie v škole 2005. Miestom tohto podujatia sa už tradične stal hotel Permon. Na tejto najvýznamnejšej akcii roka, ktorú organizuje naše zduženie spolu s Centrom pre vzdelávaciu politiku, sa stretlo viac ako 170 účastníkov, pedagógov, riadiacich školských pracovníkov, predstaviteľov mimovládnych organizácií, vydavateľstiev, tvorcov školskej politiky, rodičov, ako aj kolegov a spolupracovníkov zo zahraničia z Českej republiky, Veľkej Británie, Lotyšska a USA.

Konferenciu otvoril prezident združenia Pavol Pánik a členka správnej rady Daniela Facunová, ktorá zhrnula doterajšiu činnosť a smerovanie profesijnej asociácie Združenia Orava. Ako každý rok aj tento pútala veľkú pozornosť panelová diskusia, ktorá bola vyhlásená na tému: Obsahová reforma školstva. A niet sa čo čudovať. Príspevky panelovej diskusie boli rôznorodé, obsahovo husté, a zároveň veľmi poučné a informatívne. V úvodných vstupoch poskytli pohľad a skúsenosti Slovenska k tejto problematike Pavol Černek - národný koordinátor projektu Kurikulárna transformácia všeobecného vzdelávania na SŠ a   Zuzana Humajová z Konzervatívneho inštitútu v Bratislave, ktorá predniesla návrh hlavných rysov obsahovej reformy. O tom, ako pokročili v obsahovej prestavbe v Čechách - referovala Věra Jirásková z Karlovej Univerzity v Prahe, ako robia školské reformy v Lotyšsku predniesla Iveta Verse z Centra pre rozvoj vzdelávania v Rige a napokon ako urobili a robia školské reformy v Škótsku a v Anglicku pútavo predniesol George Hunt z Univerzity v Edinburgu. Diskusiu výborne moderovala Alica Petrasová.

Výsledky z panelovej diskusie je možné sformulovať do týchto záverov:

  1. Bez obsahovej prestavby školského vzdelávania nie je možné pokročiť v reforme vzdelávania a výchovy. Obsahová prestavba nemôže prebehnúť len zhora, musí sa uskutočniť aj zdola. Je treba k tomu vytvárať priaznivé a podnetné prostredie a legislatívne podmienky.
  2. Obsahová prestavba vzdelávania sa musí stať kompatibilná so systémom a rámcom vzdelávania v celej Európe. Preto je potrebné, aby sme rešpektovali odporúčania EU – komisie pre vzdelávanie, kultúru a mládež. Z tohto hľadiska obsah vzdelávania bude navrhnutý dvojúrovňový. Jednou úrovňou bude Rámcový vzdelávací program - RVP, garantovaný štátom, druhou úrovňou bude Školský vzdelávací program - ŠVP, garantovaný riaditeľom školy. Obidva vzdelávacie programy budú spolu tvoriť obsah vzdelávania. Obidva vzdelávacie programy budú vnútorne členené na vzdelávacie oblasti, odvodené od všeobecných potrieb v živote človeka a v spoločnosti.
  3. Súčasťou obsahovej prestavby bude prebudovanie učiva podľa nových kritérií a pohľadov na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a všeobecné a špecifické potreby učiaceho sa. Ciele a profily vzdelávania sa budú charakterizovať a sledovať v procese cez rozvíjanie kľúčových a ďalších kompetencií.
  4. Pred budovaním nových obsahových štruktúr musí prísť k redukcii nadbytočného a neefektívneho faktografického učiva vo všetkých predmetoch. To však neznamená, že dôjde aj k zníženiu celkového rozsahu učiva v hodinách. To nie. Uvoľnený priestor sa bude môcť využiť na rozvoj všetkých kompetencií potrebných k súčasnému životu. Zredukovať bude možno množstvo povinného učiva v prospech voliteľného. Hodinový rozsah vzdelávania zostane nezmenený, iba bude mať novú vnútornú štruktúru priaznivejšiu pre učiaceho sa aj pre vyučujúceho a napokon aj pre rodiča a okolitú verejnosť, ktorá sa bude môcť zúčastňovať na časti vzdelávacieho programu, ktorým si bude môcť zabezpečiť svoje miestne vzdelávacie potreby.
  5. Takáto zmena potrebuje mimoriadnu prípravu s účasťou nielen školských odborníkov a pedagogických pracovníkov, ale doslova celú širokú verejnosť. Bez jej účasti je reforma vzdelávania a v rámci nej aj obsahová prestavba neuskutočniteľná , azda iba ako kozmetická úprava zovňajšku, nie povahy vzdelávania.
  6. Podľa skúseností v Škótsku musí tam byť, ako základný vzťah, dôvera v učiteľa a dôvera v učiaceho sa a dostatočný priestor pre slobodu. Na to je treba myslieť najmä pri koncipovaní nových štandardov dosiahnutej úrovne zvládnutia kompetencií žiakmi, učňami, študentmi. Kľúčová sa musí stať vlastná spätná väzba, reflexia a vyhodnotenie seba samého aj pred druhými. Štandardy by mali pomôcť zistiť, pokiaľ som sa dostal v porovnaní s očakávaným zvládnutím. Skúsenosti z Čiech ukazujú, že nie vo všetkom je výhodné, ak je pred reformou prijatý nový zákon, ktorý ju legislatívne zastrešuje, ale zároveň aj v mnohých smeroch obmedzuje, pretože nemohol dopredu všetky nosné situácie a problémy predpokladať. Takže mať dopredu zákon nie je vždy výhra. U nich si učitelia ťažkajú, že zákon o vzdelávaní majú a u nás, že ho ešte pred reformou nemáme. Kroky, ktoré v Českej republike urobili, odhalili, aký je to náročný proces a ako je treba pomáhať a podporovať jeho realizátorov na všetkých úrovniach a najviac na školách.
  7. Podľa doterajších predpokladov obsahová prestavba sa nebude dať urobiť plošne naraz, ale podľa toho, ako na to budú školy ochotné pristúpiť a pripraviť sa na takúto závažnú zmenu. Tým však, ktorí prijmú túto výzvu a pustia sa do obsahovej prestavby, treba pripraviť podporné nástroje a služby, aby to dokázali zvládnuť, nie iba monitorovať, či to robia dobre a na primeranej úrovni.
  8. Strategická orientácia je vtiahnuť čo najviac riešiteľov do tohto procesu, aby ten pohyb bol dostatočne mohutný a prekonal kritický bod príťažlivosti tradičného, dnes už málo efektívneho a nedostatočného vzdelávania a dokázali modelovať novú „živú“ podobu vzdelávania, pružne a primerane reagujúcu na dynamicky sa meniace potreby doby. Vytvorenie národného vzdelávacieho kurikula takýto smer a množstvo energie nutne potrebuje. Nevznikne ako vedľajší produkt iných snažení. Musí naň byť sústredená pozornosť celej spoločnosti a štátu.
  9. K tomu, aby sa tak stalo, je teda potrebná podpora všetkých a v prvom rade štátu, tak po stránke finančnej, ako aj legislatívnej. Deklaratívne postoje a tomu zodpovedajúca politika nestačia na uskutočnenie reformy. Pomoc pri hľadaní ľudských aj materiálnych zdrojov je jeden z kľúčových nárokov, ktoré naša spoločnosť od svojho reprezentanta právom očakáva.
  10. Európska vzdelávacia politika aj súčasné vzdelávacie trendy vo svete idú už nejaký čas týmto smerom. Je možné pritom využívať aj ich skúsenosti bez zbytočného jednoduchého kopírovania, ale byť inšpirovaní ich nápadmi a prístupmi k riešeniu podobných ťažkostí pri učení sa zvládnuť dnešný život.

Tradičnou akciou na konferencii boli okrúhle stoly, ktorých bolo tento rok 12 + 1 netradičný. Ako prekvapenie sa uskutočnili už v prvý deň konferencie a prebrali množstvo zaujímavých tém, ako zlepšiť a skvalitniť vzdelávací proces rôznymi inovačnými metódami, ako založiť súkromnú školu, ako rozvíjať určité kompetencie, ako zvýšiť pravdepodobnosť úspešnosti projektov školy, o  príprave kurikulárnej transformácie všeobecnovzdelávacej zložky a mnohé ďalšie.

Medzi slávnostné časti konferencie patrilo odovzdanie osvedčenia certifikátora, ktoré dostalo 9 členov združenia a udelenie certifikátu lektora združenia Orava tiež deviatim členom združenia. Osvedčenia aj certifikáty odovzdávali medzinárodní lektori RWCT Jeannie L. Steele a Kurtis S. Meredith. Druhú slávnostnú časť tvorilo odovzdávanie Hlavnej ceny Združenia Orava za rok 2005. Po prvý krát ho dostala žena a po prvý krát zahraničná lektorka Mary Malvin z Miami Univerzity v Oxforde v štáte Ohio, USA. Cenou zakladateľov za rok 2005 bolo ocenených 5 členov združenia. Ich predstavenie a konkrétne mená sú v ďalšej časti tohto čísla časopisu. Veľmi zaujímavou bola prezentácia Kurta Mereditha a Jeannie Steele z ich pôsobenia v utečeneckých táboroch v Barme. Otázky na nich takmer nemali konca.

Hlavná časť konferencie, pracovné dielne, prebiehali vo výbornej pracovnej atmosfére po všetky tri dni trvania konferencie. Na tvárach účastníkov sa zračila pohoda a usmievavé tváre neboli zriedkavosťou.

Plenárne vystúpenia konferencie ponúkli tento rok niekoľko zdanlivo od seba odlišných tém, avšak všetky mali ambíciu prispieť k snahám o inováciu a zlepšenie kvality našej školy. O tvorbe učebníc u nás a v zahraničí informovali predstavitelia vydavateľstva Didaktis. Prednáška o splývavom čítaní prednesená Máriou Navrátilovou z Českej republiky zasa zaujala predovšetkým učiteľov prvého stupňa ZŠ. Správu o medzinárodnom monitoringu predčasného odchodu detí zo školy, do ktorého bolo zapojené Centrum pre vzdelávaciu politiku predniesli Marcela Maslová a Zuzana Kadlečíková. Táto téma, vo svete známa aj pod termínom „dropout“, sa na Slovensku javí ako veľmi dôležitá, aj keď doposiaľ dosť zanedbávaná.

Členovia združenia sa v sobotu poobede stretli na rokovaní svojho najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia združenia, kde prebrali základné otázky fungovania združenia a stanovili si úlohy na ďalšie obdobie. V prvej pravidelnej voľbe členov do orgánov združenia podľa nového rotačného princípu si zvolili novú jednu tretinu spomedzi svojich členov. Prajeme im úspech pri vykonávaní ich zodpovedných funkcií.

Počas trvania konferencie mali účastníci možnosť si pozrieť tiež už tradičnú výstavku žiackych prác a vzdelávacích projektov zo škôl. Novinkou bol „podpisovací plagát“ pre Zuzanku Heiden, bývalú výkonnú riaditeľku združenia, ktorá sa pre materské povinnosti nemohla zúčastniť konferencie. Rozchádzali sme sa s tým, že sa stretneme tu pod Kriváňom opäť o rok.

Paľo Pánik
prezident Združenia Orava

 

 

© 2001 Združenie Orava
Posledná zmena: