logo - Zruženie Orava   Konferencie  
       
  úvod
o združení
novinky
kalendár akcíí
journal
elektronická kniha
diskusie
sponzori
zaujímavosti
archív
linky

napíšte nám

vlajka-en
English

 

 

Inovácie v škole 2003

Už po štvrtýkrát sa počas víkendových dní od 14. do 16. novembra vo Vysokých Tatrách, v hoteli Permon v Podbanskom, konala celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Inovácie v škole, organizovaná Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Centrom pre vzdelávaciu politiku. Na konferencii sa stretlo viac než 150 pedagógov, riadiacich školských pracovníkov, predstaviteľov samospráv, mimovládnych organizácií, tvorcov školskej politiky a ďalších zo Slovenska, Českej republiky, USA a Austrálie, aby takmer tri dni strávili spoločnými formálnymi aj neformálnymi stretnutiami a diskusiami na témy, ktoré ich všetkých spájajú.

Konferenciu otvorila riaditeľka Združenia Orava a kordinátorka Centra pre vzdelávaciu politiku Zuzana Šranková. Program konferencie ponúkol účastníkom možnosť výberu z 32 interaktívnych pracovných dielní zaoberajúcich sa praktickými ukážkami zavádzania inovácií v škole. Štrnásť okrúhlych stolov vytvorilo priestor pre prezentácie a diskusie o rôznych projektoch, uskutočnených výskumoch a iných inšpiratívnych témach. Medzi oblasti, o ktoré bol na konferencii tento rok najväčší záujem, patrili metódy a stratégie podporujúce myslenie a učenie, témy týkajúce sa spolupráce rodiny, školy a verejnosti, podpory pozitívnych sociálnych vzťahov a výchovy k aktívnemu občianstvu v demokracii.

Piatkový večer bol nazvaný „Večer s hosťami" a tento rok medzi nich patril aj Minister školstva SR Martin Fronc, ktorý prítomných informoval o aktuálnych aktivitách ministerstva školstva, predovšetkým v oblasti pripravovaných zmien vo vzdelávacej politike. Z jeho príhovoru vyplynulo, že ministerstvo školstva si plne uvedomuje svoju zodpovednú úlohu pri vypracovávaní tak závažných dokumentov, akými sú návrhy školských zákonov, a má záujem o otvorenú komunikáciu, spoluprácu a diskusiu v širšej, pedagogickej aj nepedagogickej verejnosti. Po krátkom príhovore odpovedal pán minister na otázky prítomných a následne zotrval v kruhu pedagógov aj v neformálnych rozhovoroch.

Panelovej diskusie na tému celoživotného vzdelávania učiteľov, ktorú viedla Marcela Maslová z Centra pre vzdelávaciu politiku, sa ako hostia zúčastnili Šarlota Pufflerová zo združenia Občan a demokracia, spoluautori projektu Milénium - Vladislav Rosa, hlavný školský inšpektor, a Miron Zelina, prodekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, riaditeľ Metodicko-pedagogického centra v Prešove Ivan Pavlov a pán Dean Damon, konzultant pre vzdelávanie z USA. V panelovej diskusii odznelo, že profesia učiteľa bez neustáleho kontaktu s novými informáciami nemôže zabezpečiť kvalitu a prispôsobovanie výchovno-vzdelávacieho procesu novým požiadavkám. Neustály rozvoj učiteľskej profesie je možné zabezpečiť len prostredníctvom kvalitného ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Učiteľ, ktorý sa nevzdeláva a nezískava nové informácie a zručnosti, nemôže byť prínosom pre svoju školu a okolie. Ako uviedol Vladislav Rosa, otázka kvalifikovanosti učiteľov je jednou z kľúčových tém diskusií v krajinách EÚ, kde aktívne hľadajú spôsoby podpory učiteľskej profesie. Ivan Pavlov zdôraznil potrebu veľkých zmien v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov a predovšetkým nutnosť decentralizácie zdrojov a kompetencií v oblasti ďalšieho vzdelávania priamo na školu a jej riaditeľa a vytvorenie kariérneho poriadku učiteľa na základe intenzívnej diskusie. Podporil tiež myšlienku zrovnoprávnenia poskytovateľov ďalšieho vzdelávania učiteľov - univerzít, metodických centier i mimovládnych organizácií na základe akreditácie. Centralistická podoba tejto služby na Slovensku totiž v súčasnosti ani zďaleka nedokáže flexibilne reagovať na potreby jednotlivých škôl, učiteľov a žiakov.

Fakt, že v tejto oblasti môžu významnú úlohu zohrať popri štátnych inštitúciách aj neštátne organizácie potvrdila aj Šarlota Pufflerová. V mimovládnych organizáciách je obrovský potenciál, ktorý je ale žiaľ, v súčasnosti nevyužitý. Pritom dopyt po ich službách medzi pedagogickou aj rodičovskou verejnosťou neustále narastá, najmä preto, že poskytujú komplexné produkty, materiály a tréningy, rozvíjajúce pre učiteľa veľmi potrebné, ale často zanedbávané sociálno-psychologické zručnosti. Pre budúcnosť rozhodujúci však bude aj systém finančného zabezpečenia ďalšieho vzdelávania učiteľov, ktorý by mohol byť riešený napríklad formou „normatívu na učiteľa".

Dean Damon hovoril o tom, že tak ako spoločnosť, aj profesia učiteľa sa stáva komplexnejšou. Je dôležité, aby sme politikom aj rodičom pripomínali, že ako učitelia potrebujeme informácie a neustále vzdelávanie. Zdôraznil však tiež dôležitosť a možnosti každého jednotlivca zmeny uskutočniť. Vyzval účastníkov, aby o zmenách uvažovali sami za seba ako jednotlivci, učitelia sa totiž môžu pri celoživotnom vzdelávaní navzájom veľmi podporiť.

Okrem témy celoživotného vzdelávania reagovali účastníci panelovej diskusie aj na aktuálne dianie súvisiace s prípravou školských zákonov. V súčasnosti vypracúva MŠ SR legislatívny zámer nového školského zákona, ktorý bude mať dopad na širokú verejnosť, pretože školopovinné deti sú takmer v každej rodine. Miron Zelina v diskusii vyzval kompetentných, aby nový zákon napĺňal idey Milénia a aby sa nezabúdalo na podstatu výchovy a vzdelávania, na žiaka, učiteľa, rodiča, kurikulárne zmeny a pozornosť sa nesústreďovala len na školu ako inštitúciu. Pripomenul tiež výzvu pána prof. Pišúta, ktorá odznela na konferencii Inovácie v škole 2001, aby sa „reforma zhora" prepojila s „reformou zdola", čo by určite bolo v prospech kvality pripravovaných zmien a ich zavádzania do praxe.

Hostia aj účastníci vyjadrili nutnosť intenzívnejšej komunikácie ministerstva školstva, pedagogickej aj nepedagogickej verejnosti pri tvorbe tak závažného dokumentu. Vladislav Rosa rozlíšil tri úrovne tvorby školských zákonov: 1) úroveň parlamentu, ktorý rozhoduje, ale priamo neznáša následky prijatého zákona, 2) úroveň školskej komunity, ktorej bude zákon určený a 3) úroveň žiakov, učiteľov a rodičov, ktorých sa zákon bude bezprostredne dotýkať. Dostatočná informovanosť a diskusia na všetkých týchto úrovniach by bola určite v prospech kvality pripravovaných materiálov.

Okrem prezentácií a verejných vystúpení ponúkla konferencia priestor aj na oslavu učiteľskej profesie, ktorej súčasťou sa stalo už tradičné odovzdávanie Ceny Združenia Orava za výnimočný prínos k rozvoju školstva na Slovensku. Tento rok sa ju Správna rada združenia rozhodla udeliť hlavnému školskému inšpektorovi, pánovi doc. Vladislavovi Rosovi.

Sme radi, že vyjadrenia účastníkov potvrdzujú, že konferencia opäť zmysluplne prispela k celoživotnému vzdelávaniu pedagógov a vytvorila vítaný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí z oblasti pedagogickej praxe a fórum pre diskusie o aktuálnych otázkach školstva na Slovensku.

Už teraz sa tešíme na 5. ročník konferencie Inovácie v škole v novembri 2004!


Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaním a Centrum pre vzdelávaciu politiku za podporu pri príprave a organizácii konferencie Inovácie v škole 2003 srdečne ďakuje projektu CIVITAS a Nadácii otvorenej spoločnosti - OSF v Bratislave.

Mgr. Marcela Maslová
Združenie Orava, Dolný Kubín
marcelam@projectorava.sk
Mgr. Zuzana Šranková
Združenie Orava, Bratislava
zuzanas@projectorava.sk

 

 

© 2001 Združenie Orava
Posledná zmena: